Om oss – Historia

 

Tyngre Linje-Nätunderhållet på Televerket den s.k ”Tunga avdelningen” startade som försöksverksamhet år 1965, under ledning av Linjeingenjören John-Lars de Chasseur och permanentades hösten år 1967, med organisatorisk placering inom dåvarande Driftsektionen, med hela Stockholms Teleområde som arbetsfält, inklusive Skärgården.

Ofta benämndes avdelningen som ”Teleområdets katastrofkår”, då arbetsuppgifterna gällde att dygnet runt ta hand om nedkörda Stolplinjer eller av andra skäl nedrasade Linje-Nätanläggningar med Järntråd, Kablar m.m. Även Linjebevakning ingick bl.a.

För att klara dessa arbetsuppgifter krävdes Specialbilar med Winschar, Lyftkranar och Förstärkta arbetsverktyg samt Sprängteknik. Avdelningen ingick som Första- och Huvudinsats i Krigs- och Katastroforganisationen och fick ett riktigt ”elddop” i samband med Stormen år 1969 inom Teleområdet, som       drabbade stora delar av Östra regionen.

Utbildningen var 5-årig, inklusive Praktiktid och utfördes i de flesta fallen i egen regi, innefattade Nät- och Kabelreparatörsutbildning, Anläggningsteknik, Tyngre Linje-Nät- underhåll och en begränsad Förplanerareutbildning samt Sprängteknik m.m.Färdigutbildad kallades ofta personalen ”Lädernackar”, bl.a för det Läderstycke man använde som skydd för Halsen/Nacken när man på axlarna bar kletiga eller nedisade Stolpar.

Avdelningen bedrev frivilliga Kvällsstudier och anordnade träffar med hela Familjerna samt utvecklade Produktionsträffar långt före innan det blev allmänt vedertaget.

Avdelningen upplöstes successivt i Organisations- förändringen O20, under skiftet vid 1980-talet. John-Lars de Chasseur rekryterades som Metod- och Rationaliseringsingenjör inom Teleområdet, med ansvar för Säkerhetsriskhanteringen samt ansvarig och sakkunnig i Linje- och Nätbyggnadstekniska frågor. Därutöver Sprängtekniskt ansvarig. Övrig personal placerades på olika geografiska enheter inom Stockholms Teleområde och blev en förstärkning till den lokala verksamheten inom Teleområdet.

Genom att Tyngre Linje- och Nätunderhållets kunskaper och erfarenheter efterfrågats i samband med att i projektform bygga en ”Telekulturhistorisk Linje -Nät- och Abonnentanläggning” på Skansen har åter en del ”Lädernackar” samlats under år 2005 och 2006 och ombildat sin gamla Kamratförening till TKHV TeleKulturHistoriska Veteranföreningen som sedemera kom att heta TelekulturHistoriska Veterangemenskapen.

Stadgar

Verksamhetsmål

Föreningssymbol

 

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.