Stadgar

 

Pdf-fil att hämta

§ 1. Namn

Föreningens namn är TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen samt även TeleKulturHistoriska Veteranföreningen, T K H V.

§ 2. Mål och verksamhet

Verksamheten beskrivs enligt texten, i föreningens namnval enligt följande:

 • Tele: Som beskriver förbindelser i fjärran, verkande på avstånd.
 • Kultur: Vilket syftar till förkovran i kunskap inom ämnesområdet. Detta kan uttryckas som odlande av kunskap genom t.ex studier och skötsel, syftande till ökad bildning.
 • Historisk: Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning, om det förflutna.
 • Veteran: Kännetecknar äldre föremål och lång erfarenhet.
 • Förening/Gemenskap: Kan även benämnas Sammanslutning, Samfund, Sällskap eller Gille..

Under dessa deviser som grund, kan vi gemensamt uppnå de uppställda målen.

Målet är att på trovärdig grund, sprida kunskap om TeleKulturHistoria såväl inom som utanför föreningen och på ett aktivt sätt bedriva Folkbildning.

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen har anor inom Televerksamheten sedan 1960-talet.

Tidsperspektivet på föreningens målsättning, är att verka från Teleteknikens begynnelse till i huvudsak Televerkets övergång till Telia år 1993. Grunden ligger dock på årtalet 1853, då Sveriges första telegraf anlades mellan huvudstaden Stockholm till Uppsala.

TKHV:s föreningssymbol knyter an till detta, då två Minnesmärken sattes upp på 100-årsdagen den 31 oktober 1953 i Ekilla, Märsta i Husby-Ärlinghundra socken inom nuvarande Sigtuna kommun. Vilket var på ungefär halva sträckan mellan de bägge städerna.

Minnesmärkena utgöres dels av en fullskalig tresträvad bronsstolpe och en minnessten som ”Hedrar den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete, ofta under svåra förhållanden medverkade till utbyggnaden av det telekommunikationsnät , som Sverige i dag har”.

§ 3. Organisation

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen,  T K H V är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening verksam i hela landet med säte i Stockholm. TeleKulturHistoriska Veteranföreningens syfte är att skapa intresse och förståelse för TeleKulturHistoria under sociala demokratiska gemenskapsformer.

§ 4. Medlemskap

Till medlemmar av föreningen kan antagas fysiska och juridiska personer som har intresse för TKHV:s mål och verksamhet. Ansökan om inträde skall inges till föreningen.

Medlemskapet blir giltigt sedan sökanden antagits av föreningen och erlagt stadgade avgifter.

Sökande som antages förutsätts ha tagit del av stadgarna och förbinder sig att följa dessa.

 1. Medlemskap upphör om medlem icke erlägger fastställd medlemsavgift under kalenderåret.
 2. Medlemskapet kan upphävas om medlem medvetet handlar till uppenbar skada för TKHV:s syften och mål. Anmälan skall göras till styrelsen, som utreder och fattar beslut i frågan.

Den vars medlemskap upphävts, skall underrättas härom snarast möjligt genom protokollsutdrag.

Om medlemskap upphävts på grund av vad som sägs under punkt b beslutar styrelsen om återinträde kan ske.

§ 5. Medlemsavgifter

Beslut om regler och storlek på medlemsavgifter fattas av årsmötet.

§ 6. Föreningsmärke

TKHV:s föreningsmärke är en avbild av de två Minnesmärken som sattes upp på 100-årsdagen den 31 oktober 1953 i Ekilla, Märsta i Husby-Ärlinghundra socken inom nuvarande Sigtuna kommun som minne av Sveriges första telegraf som anlades mellan huvudstaden Stockholm till Uppsala 1853.

Minnesmärkena utgöres dels av en fullskalig tresträvad bronsstolpe och en minnessten som ”Hedrar den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete, ofta under svåra förhållanden medverkade till utbyggnaden av det telekommunikationsnät , som Sverige i dag har”.

§ 7 Årsmötet

Mom. 1.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen utser tid och plats för årsmötet. Extra årsmöte genomförs om styrelsen så beslutar eller om minst 1/3-del av medlemmarna så begär.

Mom. 2.

Kallelse till årsmöte skall ske två månader före årsmötet.

Mom.3.

Årsmötets uppgift är att besluta om gemensamma angelägenheter för föreningen.

Mom. 4.

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Motioner och styrelsens yttranden och förslag, verksamhets- och ekonomisk berättelse, som skall behandlas vid årsmötet skall finnas disponibla för medlemmarna senast 8 dagar före årsmötet.

Det eller de ärenden som föranleder extra årsmöte, skall meddelas medlemmarna senast 14 dagar före dess hållande.

Mom. 5.

Årsmötet väljer valberedning bestående av högst 5 ledamöter, varav en väljs till ordförande. Valberedningens uppgift är att förbereda val av styrelse och revisorer vid nästkommande årsmöte.

Mom. 6.

Dagordningen vid årsmöte skall uppta följande punkter:

 1. Årsmötets behöriga utlysande
 2. Antagande av dag- och arbetsordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande och övriga funktionärer för årsmötet
 5. Val av protokollsjusterare och rösträknare
 6. Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
 7. Behandling av revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Behandling av motioner och förslag
 10. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
 11. Val av styrelse
 12. ordförande
 13. styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och revisorsersättare

Val av valberedning

§ 8 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Yttrande-, förslags- och rösträtt har alla medlemmar samt förbundsstyrelse och revisorer. Yttrande- och förslagsrätt har även valberedningens ledamöter, årsmötets presidium och av styrelsen utsedda föredraganden. Styrelseledamöterna har ej rösträtt i frågor om ansvarsfrihet.

Röstning med fullmakt för icke närvarande ombud, styrelseledamot eller revisor är ej tillåten.

Som beslut vid årsmötet gäller det förslag i varje fråga som erhållit majoritet. Vid lika röstetal mellan två förslag har årsmötets tjänstgörande ordförande utslagsröst.

§ 9 Styrelse

Mom 1.

Styrelsen är, då årsmötet inte är samlad, föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och förvaltning inför årsmötet.

Mom. 2.

Styrelsen skall bestå av minst 4 ledamöter samt ordförande som väljs av årsmötet för en tid av

två år. Första gången val äger rum skall hälften av ledamöterna väljas på ett år.

Styrelsens ordförande skall väljas särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mom.3

Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Mom. 4

Styrelsen utser firmatecknare. Föreningens firma skall tecknas av minst två i förening.

Mom. 5

Om styrelsens ordförande avgår under mandatperioden utser styrelsen inom sig ordförande fram till nästa årsmöte. Om fler än två ledamöter avgår under mandatperioden skall styrelsen kalla till extra årsmöte inom tre månader.

§ 10 Protokoll

Mom. I

Protokoll från årsmötet skall vara tillgängligt för medlemmarna senast 3 månader efter årsmötet.

Mom. 2.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll upprättas. Protokollen och/eller besluten skall numreras i löpande ordning.

§ 11 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs av årsmötet två revisorer och minst en revisorsersättare för en tid av ett år.

Revisorerna skall årligen avge berättelse över sin granskning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.

Styrelsen skall informera revisorerna om tid och plats för styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och där framlägga förslag i frågor angående föreningens ekonomi och förvaltning.

Revisorerna skall också granska styrelsens övriga arbete och vara styrelsen behjälplig med råd i frågor om stadgetolkning, organisation och ekonomi.

§ 12 Valbar till förtroendeuppdrag

Valbar till förtroendeuppdrag i styrelse, som revisor och i valberedning inom är varje enskild medlem i föreningen.

§ 13. Val vid årsmöte

För val av förtroendevalda vid årsmöte gäller följande:

Den, som erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster, är vald. Om inte tillräckligt antal kandidater blivit valda enligt ovan, erfordras en andra valomgång. I denna valomgång sker valet mellan högst dubbelt så många kandidater som det återstår att välja. Om det erfordras en tredje valomgång, sker denna på samma sätt. Om fler kandidater föreslås vid årsmötet än så många som skall väljas, sker valet genom sluten omröstning.

§ 14 Överklagande av beslut

Den som genom beslut i styrelsen på grund av vad som anges under § 4 mom.3b har fått sitt medlemskap upphävt, äger rätt att överklaga beslutet till närmast kommande årsmöte.

Överklagande skall vara styrelsen tillhanda inom 30 dagar efter det att den berörda fått del av beslutet. Styrelsens beslut gäller dock tills årsmötet prövat frågan.

§ 15 Tolkning av stadgarna

Tvister gällande tolkningen och tillämpningen av dessa stadgar skall hänskjutas till styrelsen.

§ 16. Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet. För stadgeändring, som föranletts av motion eller förbundsstyrelsens förslag, fordras att mer än hälften av de avgivna rösterna biträder ändringsförslaget. För stadgeändring som väcks under pågående verksamhetsår erfordras att minst 2/3 av de röstberättigade biträder ändringsförslaget.

§ 17. Upplösning

Förslag om upplösning av föreningen skall ske i form av motion eller förslag från styrelsen. Beslut skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av årsmötet.

Vid beslut om upplösning skall avgörande träffas om gäldande av ev. skulder och om användningen av ev. tillgångar.

Föreningen kan ej upplösas om minst tio medlemmar förbinder sig att upprätthålla verksamheten.

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.