UTFÖRANDEBESKRIVNING FÖR SKANSENPROJEKTET

          TELEKULTURHISTORISK  LINJE – NÄT – OCH  ABONNENTANLÄGGNING

”Skansen är världens första friluftsmuseum. Det grundades 1891 av Artur Hazelius och hade till syfte att visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid”.

Med den inledningen beskriver Skansen sig för besökarna. Var och en förstår att i den miljöngäller speciella förutsättningar för att kunna bygga en tidstrogen  Linje-Nät-och Abonnentanläggning.

Telegraf och Telefon fick sin begynnelse under senare delen av 1800-talet. Vid decenniernanärmast efter  sekelskiftet, blev det ett normalt inslag i landskapsbilden på de flesta orterna.

Det är denna epok som den planerad anläggningen vill beskriva. För att garantera rättvisande kulturhistorisk trovärdighet, krävs anpassning till dåtidens byggnadssätt. Detta tydliggöresgenom tillämpning av den tidens Anvisningar och Instruktioner enligt följande:

Instruktion för TELEGRAF- OCH  TELEFONBYGGNADER  vid Kongl. Telegrafverket 1892.

Kongl. Telegrafstyrelsens BYGGNADSINSTRUKTION  I. LINIEBYGGNAD   4 April 1902.

Kungl. Telegrafstyrelsens BYGGNADSINSTRUKTION II. NÄTBYGGNAD    1 Maj 1907.

Kungl. Telegrafstyrelsens BYGGNADSINSTRUKTION 1. LINJEBYGGNAD  15 Aug. 1931.

Kungl. Telegrafstyrelsens BYGGNADSINSTRUKTION II. NÄTBYGGNAD  31 Dec. 1927.

Då  de två sistnämnda instruktionerna till cirka nittio procent är i paritet med de äldre, användes dessa kompletterat med skriftlig och muntlig tilläggsinformation.

Givet tas hänsyn till viktiga” nya” rön och erfarenheter som kan påverka risken för skada på s.k ”tredje person” och säkerheten för utförandepersonalen.

Stora krav ställs på utförandepersonalen vid detta kulturhistoriska arbete. Detta genom en pietetsfull hållning i utförandet samt förståelse och inlevelse för tidsepoken och de värden det fullt ut representerar. 

Arbetet förutsätter personer kring 60-årsåldern, som verkat från tiden inom Televerket i skiftet mellan 1960-1970-talet med för detta arbete gällande erfarenhet och förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper.

ANLÄGGNINGSSTRUKTUR: Linje-Nät-och Abonnentanläggningen bygges från Tele-ochPosthuset till Snickerifabriken via uppmärkning med stakkäppar och enligt kartunderlag, hänvisande till figurativa bilder och text i angivna instruktioner.

 TELE-POSTHUSET A: Matning via 30 pars blykabel från proppväxel på övre våningen, till Stolpe I, Tele-och PosthusStp i Väster, upphängd i bärlina med tidstypiska hank.  Åskskyddande åtgärd utföres.                      Tidsmiljö 1910-talet.

STOLPE  I, Tele-PosthusStp:  Jordstolpe som eventuellt bör förankras på grund av stort jordtryck i lös (vattensjuk) markart. Fördjupad markundersökning erfordras. Uppfyllning av jordmassor cirka 20 cm av svacka krävs för fullgott djup. Stolpe komposantstagas med två 6 tons stag i linje, med med minst 1 m avstånd räknat från staket för Posthuset. Separat avstagning med komposantstag 3 tons för kabel (mot Posthuset) vid staket med gräns mot väg. Utföres med Wirning vid fastläggning i stolpe och mark. Wirningsskarv utföres.

Nätet omfattar 3 och ½ fyrskruv 3 mm järntråd J3 samt för Telegraf i stolptopp två parallellajärntrådar J3. Järntrådsnätet ansluter till Spännreglar. I stolpen monteras Arbetbrygga, Pupinbox samt kabelbox (stolpskåp) med möjlighet till korskoppling och anordnande av åskskydd. VARNING  FÖR ELKABLAR I MARKEN.

STOLPE  II,  Vaktstuge-Stp:  Jordstolpe på ej fullgott djup, p.g.a berg. Tresträvas med kortsträvor KS, tvenne strävor mot väg och en mot Toalettbyggnad, inbördes förhållande 120 grader. Raklinjestolpe och ostagad. Nätet som föregående stolpe men järntråd upplägges på bärreglar samt i topp Telegraf på krok. Stolpförlängare av två olika modeller monteras i stolpen. VARNING  FÖR ELKABLAR I MARKEN.

STOLPE  III,  ÖrtagårdsStp:  Jordstolpe, uppfyllning av jordmassor cirka 10 cm av svackakrävs för fullgott djup. Nätet som föregående stolpe.  VARNING  FÖR  KABLAR.

STOLPE  IV,  KorsvägsStp:  Jordstolpe i nära släntparti (annan placering ej möjlig p.g.a funnet betongfundament). Utfyllnad möjliggör stolpsättning på ökat djup.-Vinkelstolpe medresultantsträva typ Långsträva LS. Dubbel  Säkerhets- och Tryckstagning i linjeriktningarna för anordnande vägspänn respektive att motverka lyftkraft. Nätet upplägges på spännreglar förutom Telegraf  i stolptopp som fortsatt upplägges på krok. Fullständigt spänn anordnas, även för Telegraf. UNDERSÖK  BETONGFUNDAMEN  I  MARKEN.

STOLPE  V,  HandelstorgsStp:  Stolpe på berg, nära idagen. Trestagas enligt reglerna förStagplacering i slutstolpe. Stolpen komposantstagas med två 6 tons stag i linje, med minst 1 m avstånd räknat från bergets nedvinkling. Nätet  omfattar 3 och ½ fyrskruv 3 mm järntråd J3 samt för Telegraf två parallella järntrådar J3. Samtliga järntrådar ansluter till spännreglar.

Spännreglar förses med dubbelpinnar för vidareövergång till 1 mm bronstråd. I stolpen monteras Arbetsbrygga och kabelbox (stolpskåp) med möjlighet till korskoppling och anordnande av åskskydd. -Nedledning  från kabelbox (stolpskåp) med kabel samt jordlina för åskskydd till kabelbrunn vidareföres till telefonkiosk och Järnhandelshuset B. Alternativt kan telefonkiosk anslutas med 1 mm bronstråd på isolatorer. UNDERSÖK  BERGETS  BESKAFFENHET.

HANDELSHUSET  B:  På vardera skorstenarna monteras skorstensjärn 4-tråds.Vänstra skorstenen är vidareföringspunkt  för 1 mm bronstråd från Stolpe V, HandelstorgsStp i Öster, mot Stolpe VI, HasselbacksStp. Högra skorstenen gör avslut för nedledning till Affär resp. Affärens kontor. Från kontoret dras ledning till Bostadsdelen som sidoapparat. Samtal styrs via Telefonist i Telegraf- Telefon och Posthuset genom olikheter i ringsignaler. Åskskyddande åtgärder utföres. Ledningsbehov säkras för eventuell byggnation Väster om Handelshuset. Kabelbrunn är placerad Öster om Handelshuset. Därintill placeras tidstypisk Telefonpagod modell 1901.Tidsmiljö slutet 1800-talet till 1930-talet.

STOLPE  VI,  HasselbacksStp:  Jordstolpe i vinkel, nära släntparti. Utfyllnad skulle möjliggöra stolpsättning på fullt djup. Alternativt Tvåsträvning med halvsträvor HS med 120 graders inbördes förhållande. Resultantstag 3-tons vid murgräns. Fyra 1mm Bronstråd parallella från Handelshuset mot Mekaniska verkstaden upplägges på spännregel.

MEKANISKA  VERKSTADEN  C:  På Mekaniska verkstadens högskorsten, monterasSkorstensjärn 4-tråds utåt färdvägen på Skansenområdet. Trådarna närmast skorstenen frånStolpe VI, Hasselbacks-Stp, inledes i maskinhall och vidareföres till Kontor i Södra byggnadsdelen. Resterande tvenne 1mm bronstråd förs vidare till Snickerifabriken D. Åskskyddande åtgärder utföres. Tidsmiljö  1920-talet.

SNICKERIFABRIKEN  D:  På Snickerifabrikens tak monteras ett Nockjärn med stagsträva.Bronstråd 1mm från Mekaniska verkstaden C, gör avslut. Blytråd nedledes via vindsutrymmetill Kontor i Öster. Åskskyddande åtgärder utföres.  Bronstrådar förses med ljuddämpare.    Tidsmiljö  1910-talet.

Anm: Snickerifabriken har tidigare före Elektrifieringen drivits med Vattenkraft.

ORGANISATION:  För utförandearbetet beräknas åtgå fyra personer uppdelade på två lag.

Lag: 1, här kallat ”Wirsebolslaget” utför beskrivet arbete från Telegraf- Telefon- och Posthushus A till Stolpe I, Skåp I Tele- Posthus-Stp vid Telegrafvägen – Tvärvägen och Stolpe II, Vaktstuge-Stp samt Stolpe III, ÖrtagårdsStp..

Lag:2, här kallat ”Hudstockslaget” utför beskrivet arbete från Korsvägen till Stolpe IV, Korsvägs-Stp och Stolpe V, Skåp II Handels-Stp vid Telegrafvägen- Handelstorget samt Stolpe VI, Hasselbacks-Stp.

Övrigt arbete med Abonnentledningar, Åskydd m.m sker samlat av båda lagen.

Anvisningar, Instruktioner och Kvalitetskontroll utföres av Beställarens Projektorganisation.

VERKTYG  OCH  UTRUSTNING: Verktyg och Utrustning tillhandahålles av utföraren enligt upprättad förteckning från Beställarens Projektorganisation.

Utföraren skall tillhandahålla ett fordon lämpligt för Stolpresning och transport av Verktyg,Materiel samt dränerande fyllningsmassor, kilsten och stenkummel.

Anm: Fordon och Maskiner får ej finnas på Skansen under öppettid för besökare.

MATERIEL: Linje-Nät- och Abonnentmateriel tillhandahålles av beställaren i Skansens förråd samt på Fältförrådsplats på markyta Norr om Fatburen mittemot Toalettbyggnad.

Utföraren tillhandahåller dränerande fyllnadsmassor, kilsten och stenkummel samt s.k förbrukningsmateriel som Gas för tillslutning av blyrör, lödning av trådskarvar, Isolerband m.m.

ALLMÄNT: Utförandepersonalen kan lämpligen inta måltid på Solidenrestauranten på nedre plan med ”Dagens rätt”, alternativt egen medhavd mat vid bredvidliggande Rastrum.

ÖVRIGT:  Vid medvetande om, att detta arbete med att utforma en TelekulturhistoriskAbonnent- och Linje-Nätanläggning till nuvarande och kommande generationer, ärprestigefyllt. Förpliktigar detta till skapandet av en trovärdig och kvalitetsmässig slutprodukt i känd Kulturhistorisk miljö.

 

STARTTIDPUNKT:  Måndagen den 15 augusti 2005.

  Uppgjord April 2005 av J-LdeC                  KARTA ÖVER TELEOMRÅDE SKANSEN

Tillbaka

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.